Haushaltskonsolidierung 2004-2006 i.H.v. 5 Mio. Euro (2. Stufe i.H.v. 2,667 Mio. Euro)

Betreff
Haushaltskonsolidierung 2004-2006 i.H.v. 5 Mio. Euro (2. Stufe i.H.v. 2,667 Mio. Euro)
Vorlage
VO 11098
Art
Beschlussvorlage - SB